Centre Especial de Treball

Què és i com et beneficia

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

La Responsabilitat Social Corporativa o Empresarial consisteix en l'orientació i adopció de polítiques i mesures de gestió destinades a la millora de la societat i l'entorn en el qual s'emmarca l'activitat de l'empresa, aportant un valor ètic i social addicional, al qual genera pel mer desenvolupament de la seva activitat empresarial.

LGD, antiga LISMI - LEY DEL 2%

La Llei General de Discapacitat (LGD), antiga Llei d'Integració Social i Laboral de Minusvàlids (LISMI) aprovada el 1982, imposa a les empreses de 50 o més treballadors, l'obligació de reservar una quota del 2% de la seva plantilla, a favor de treballadors amb alguna discapacitat.
Davant la dificultat de les empreses per complir aquesta llei, es flexibilitza aquesta norma mitjançant unes mesures alternatives regulades en el Reial Decret 27/2000:

  • Contractació de béns o serveis amb un Centre Especial de Treball.
Per acollir-se a aquestes mesures alternatives, les empreses han de sol·licitar, davant l'INEM o els Serveis Públics d'Ocupació, un Certificat d'Excepcionalitat, justificant per raons organitzatives, productives, tècniques o econòmiques, dificultat per complir amb la quota del 2%.
  • Donacions a fundacions o associacions d'utilitat pública que fomentin la formació o inserció laboral.

 

Contacte:

Cristina Monteagudo
628559268 / 936 745 048 extensió 203
gerencia@jmoragas.org